کتاب رایانش ابری به زبان فارسی در مرکز تحقیقات رایانش ابری تهیه شده است و یک نسخه از آن بصورت الکترونیکی و آزاد منتشر شده است. لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود جهت تکمیل نسخه بعدی این اثر بهره مند سازید.
دریافت کتاب (PDF)